Martin Kippenberger. Einfach geht der Applaus zugrunde. Galerie Grässlin-Erhardt, Frankfurt. September-Oktober 1987 (Martin Kippenberger. El aplauso simplemente muere. Galería Grässlin-Erhardt, Frankfurt. Septiembre-octubre 1987)